SERVIS VÝŤAHOV

SERVIS VÝŤAHOV je súhrn úkonov prevádzaných na každom výťahu po jeho spustení do prevádzky. Jedná sa o pravidelné prehliadky a skúšky výťahov definované platnými normami, ich údržbu, čistenia, mazanie, opravy, alebo vyslobodzovanie osôb z výťahu.


SERVISNÁ FIRMA je podľa STN 27 4002 právnická, alebo fyzická osoba so zodpovedajúcim oprávnením, ktorá disponuje zodpovedajúcim počtom odborne spôsobilých zamestnancov, materiálne technickým vybavením, postupmi pre výkon servisu a pre zaistenie bezpečnej práce na výťahoch pri výkone servisu.


PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝŤAH PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. ODBORNÁ PREHLIADKA
2. ODBORNÁ SKÚŠKA
3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

 


servis výtahů

FIRMY PREVÁDZKUJÚCE SERVIS VÝŤAHOV

Zoznam firiem prevádzkujúcich servis výťahov v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM FIRIEM PREVÁDZKUJÚCICH SERVIS VÝŤAHOV (možnosť triediť podľa kraja)

· WWW PREZENTÁCIE FIRIEM PREVÁDZKUJÚCICH SERVIS VÝŤAHOV


výběrové řízení

ZADAŤ VÝBEROVÉ KONANIE NA SERVIS VÝŤAHU

Oslovte jednoducho svojou požiadavkou všetky firmy prevádzkujúce servis výťahov v Slovenskej republike.


ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY
ZÁKLADNÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

 

 

OPRAVY VÝŤAHOV

Opravy prevádza servisná firma. Nefunkčný výťah môže dosť zaťažiť a niektorým ľuďom dokonca úplne znemožniť vstup do vyšších poschodí. Dôležitým faktorom pri výbere servisnej firmy by tak mala byť schopnosť rýchleho výjazdu. Platby za bežné opravy môžu byť jednorázové, alebo formou paušálu.


ÚDRŽBA, MAZANIE A ČISTENIE PREVÁDZKOVÝCH ČASTÍ VÝŤAHOV

Údržbu a mazanie výťahu prevádza servisná firma podľa plánu jeho výrobcu. Čistenie prevádzkových častí výťahu sa prevádza najčastejšie pri odbornej prehliadke.

 


PREHLIADKY A SKÚŠKY


1. ODBORNÁ PREHLIADKA

Odbornou prehliadkou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia počas jeho prevádzky. Odbornú prehliadku vykonáva Revízny technik (RT).

 

Lehoty (interval) prevádzania odborných prehliadok...

 


2. ODBORNÁ SKÚŠKA

Odbornou skúškou sa podľa § 13 Vyhlášky 508/2009 Z. z. kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornú skúšku vykonáva Revízny technik (RT).

 

Lehoty (interval) prevádzania odborných skúšok...

 


3. OPAKOVANÁ ÚRADNÁ SKÚŠKA

Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa podľa § 12 Vyhlášky 508/2009 Z. z. overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovanú úradnú skúšku vykonáva Oprávnená právnická osoba (OPO).

 

Lehoty (interval) prevádzania opakovaných úradných skúšok...