PRÁVNE PREDPISY A NORMY

 

A. PRÁVNE PREDPISY

Právne predpisy sú pramene práva, tiež označované ako normatívne právne akty, ktoré sú jednostranne vydávané orgánom verejnej moci a ktoré obsahujú jednu, ale spravidla viac právnych noriem ako všeobecne záväzných pravidiel chovania sa, alebo ich zložiek. Pretože vždy ide písomný dokument, z hľadiska typu ako prameň práva tvorí písané právo.

 

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

Zoznam základných právnych predpisov vzťahujúcich sa na konštrukciu, výrobu, uvádzanie na trh, servis, a používanie výťahov, vrátane plného znenia.


PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝŤAH PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Zoznam pravidelných činností, ktoré vyžaduje váš výťah podľa platných právnych predpisov. Prehľadné tabuľky s terminológiou.

 

 

SLOV-LEX logoON-LINE VYHĽADÁVANIE PRÁVNÝCH PREDPISOV

Umožňuje vyhľadávať v aktualizovaných textoch právnych predpisov Slovenskej republiky obsiahnutých v zbierke zákonov od roku 1945, ktoré sú aktuálne platné a súčasne účinné.

 

 

 

 

B. TECHNICKÉ NORMY

Technické normy sú predpisy, ktoré stanovujú dôležité vlastnosti rôznych materiálov, výrobkov, súčiastok, alebo postupov a môžu tiež definovať používané pojmy. V Slovenskej republike je autoritou ÚNMS SR - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. V súčasnej dobe sú štátne normy podriadené medzinárodným, vydanými európskymi alebo svetovými organizáciami. Technické normy nie sú obvykle záväzné, ale pre svoje výhody sa presadzujú. Stanovením záväzných parametrov výrobkov tiež zaisťujú ochranu spotrebiteľa.


ZÁKLADNÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

Zoznam základných STN – slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na konštrukciu, výrobu, servis a používanie výťahov, vrátane podrobnejších informácii.

 


ÚNMS SR logoSTN-ONLINE

Platený prístup k technickým normám.


POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH NORIEM