ZÁKLADNÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

Nižšie sú vymenované základné slovenské technické normy vzťahujúce sa na konštrukciu, výrobu, servis a používanie výťahov. Kliknutím na názov normy, opravy alebo zmeny si zobrazíte podrobnejšie informácie.

 

STN 27 4000

Elektrické výťahy. Názvoslovie.


STN 27 4001

Elektrické výťahy. Rada nosností a menovitých rýchlostí.

Zmena a


STN 27 4002

Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov.

Zmena a | Zmena b | Zmena Z3


STN 27 4007

Výťahy. Revízna kniha výťahov.


STN 27 4009-1

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Spoločné ustanovenia.

Zmena a | Zmena Z2 | Zmena Z3


STN 27 4009-2

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Základné ustanovenia.

Zmena a


STN 27 4009-5

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Požiadavky na klietku, vyvažovacie závažie a vodidlá.

Zmena a | Zmena Z2


STN 27 4009-6

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Požiadavky na výťahový stroj.

Zmena a


STN 27 4009-7

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Nosné prostriedky.

Zmena a


STN 27 4009-8

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Bezpečnostné zariadenia.

Zmena a


STN 27 4009-9

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Malé nákladné výťahy.

Zmena a


STN 27 4009-10

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Obežné výťahy.

Zmena a


STN 27 4009-11

Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Výsypné výťahy.

Zmena a


STN 27 4010

Slovník elektrických výťahov, pohyblivých schodov a chodníkov.


STN 27 4300

Elektrické výťahy. Šachty, strojovne a priestory pre kladky. Všeobecné ustanovenia.

Zmena Z1


STN 27 4325

Šachty, strojovne a klietky osobných bubnových výťahov. Základné rozmery.


STN 33 2570

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia výťahov.

Zmena Z1


STN 73 0802

Požiarna bezpečnosť stavieb. Základné ustanovenia.

Oprava O1 | Zmena Z1 | Zmena Z2 | Oprava Z2/O1 | Oprava Z2/O2 | Oprava Z2/O3


STN 73 0804

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.

Zmena Z1 | Zmena Z2 | Zmena Z3 | Zmena Z4


STN 73 0833

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy pre bývanie a ubytovanie.

Zmena a | Zmena b | Zmena c | Zmena d | Zmena Z5 | Zmena Z6 | Zmena Z7 | Zmena Z8


STN EN 12385-5

Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 5: Viacpramenné laná pre výťahy

Oprava AC


STN EN 115-1+A1

Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž (Konsolidovaný text).


STN EN 13015+A1

Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu (Konsolidovaný text).


STN EN 627

Zásady sledovania a záznam výstupných údajov pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 


STN EN 81-3+A1

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 3: Elektrické a hydraulické malé nákladné výťahy (Konsolidovaný text) 

Oprava AC


STN EN 81-20

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb.

Oprava O1


STN EN 81-21+A1

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách (Konsolidovaný text) 


STN EN 81-28

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a tovaru. Časť 28: Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb 


STN EN 81-31

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Nákladné výťahy bez dopravy osôb. Časť 31: Prístupné nákladné výťahy bez dopravy osôb 

Oprava O1


STN EN 81-40

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné výťahy na dopravu osôb a nákladov. Časť 40: Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou 


STN EN 81-41

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 41: Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou 


STN EN 81-43

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy určené na dopravu osôb a nákladov. Časť 43: Výťahy pre žeriavy 


STN EN 81-50
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Kontroly a skúšky. Časť 50: Pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky súčastí výťahu.


STN EN 81-58

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Prehliadky a skúšky. Časť 58: Skúšanie požiarnej odolnosti šachtových dverí 


STN EN 81-70

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 70: Prístupnosť výťahov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Zmena A1


STN EN 81-71+A1

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 71: Výťahy odolné proti vandalizmu (Konsolidovaný text) 


STN EN 81-72
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy.


STN EN 81-73

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru


STN EN 81-80

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov.


STN EN 81-82

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Jestvujúce výťahy. Časť 82: Pravidlá na zlepšenie prístupnosti jestvujúcich výťahov pre osoby vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 


STN IEC 60245-5

Káble a vodiče s gumovou izoláciou na menovité napätia do 450/750 V vrátane. Časť 5: Výťahové káble


STN EN ISO 14798

Výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Metodika posudzovania a znižovania rizika (ISO 14798: 2009)


STN EN ISO/IEC 17020

Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012).


STN EN ISO 25745-1

Energetická hospodárnosť výťahov, pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Meranie energie a overovanie (ISO 25745-1: 2012) 


STN ISO 4190-5

Inštalácia výťahov. Časť 5: Ovládacie zariadenia, signalizácia a ďalšie príslušenstvo 


STN ISO 4344

Oceľové laná pre výťahy. Minimálne požiadavky 


TNI CEN/TR 81-10

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Základné pravidlá. Časť 10: Systém noriem súboru EN 81


 

Zdroj: ÚNMS SR - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 2018