ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

Nižšie sú vymenované základné právne predpisy vzťahujúce sa na konštrukciu, výrobu, uvádzanie na trh, servis a používanie výťahov prehľadne rozdelené do kategórií. Pre zobrazenie plného znenia predpisu vo formáte PDF kliknite na jeho číslo.

 


Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu.

Číslo predpisu:  235/2015 Z. z.


Nariadenie vlády SR ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu.

Číslo predpisu:  22/2017 Z. z.


Nariadenie vlády SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

Číslo predpisu:  436/2008 Z. z.


Vyhláška Ministerstva vnútra SR ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Číslo predpisu:  94/2004 Z. z.


Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej
a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Číslo predpisu:  356/2007 Z. z.


Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Číslo predpisu:  508/2009 Z. z.

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Číslo predpisu:  532/2002 Z. z.


Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Číslo predpisu:  c58-r1/2003 Z. z.

 

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákona:  124/2006 Z. z.

 


Zdroj: SLOV-LEX | 2018