NOVÉ VÝŤAHY

VÝŤAH je podľa STN 27 4000 stále zdvíhacie zariadenie s prerušovanou prevádzkou, určené na dopravu osôb a/alebo nákladov, ktorého kabína sa pohybuje po pevných vodidlách v šachte výťahu, ktorá má v staniciach dvere so zaisťovacím zariadením. Výnimku tvorí obežný výťah a výsypný výťah.


VÝŤAH sa zriaďuje v bytovom dome s viac ako štyrmi nadzemnými podlažiami. Vstavba a nadstavba bytového domu o jedno obytné podlažie nevyžaduje výťah ani predĺženie existujúceho výťahu do podlažia. Tieto povinnosti ukladá Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.


ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY
ZÁKLADNÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

 

 

nové výtahy

DODAVATELIA NOVÝCH VÝŤAHOV

Zoznam firiem dodávajúcich nové výťahy v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM DODAVATEĽOV NOVÝCH VÝŤAHOV

· WWW PREZENTÁCIE DODAVATEĽOV NOVÝCH VÝŤAHOV


výběrové řízení

ZADAŤ VÝBEROVÉ KONANIE NA NOVÝ VÝŤAH

Oslovte jednoducho svojou požiadavkou všetkých dodávateľov nových výťahov v Slovenskej republike.

 


Historie výtahu

História výťahu

Už v 3. Storočí pred n.l. cítili ľudia potrebu uľahčiť si zdvíhanie ťažkých bremien do výšok. Vynašli tak prvé zdvíhacie zariadenie, predchodcov dnešných výťahov. Slávny učenec Archimedes tiež zostrojil prvý výťah, veľmi podobný tým, ktorými dnes jazdíme dnes. Kabína visela na konopnom lane a do výšky ju zdvíhal ručný kolovrátok. Cisár Nero vlastnil výťah s prvým bezpečnostným prvkom. Prípadný pád tlmili nafúknuté kožené mechy. Výťah používaný oveľa neskôr pápežom bol poháňaný šľapacím kolesom.  Celý článok...

 


Požární výtah

Požiarny výťah

Požiarny výťah je podľa normy STN EN 81-72, výťah inštalovaný bežne pre dopravu osôb, ktorý má dodatočnú ochranu riadenie a signalizáciu. Ktoré umožňujú jeho použitie s priamym riadením jednotky hasičského záchranného zboru. Podľa Vyhlášky č. 94/2004 Z. z., o technických požiadavkách na stavby musí byť požiarnym výťahom vybavená každá stavba vyššia ako 45 m.

 


Evakuační výtah

Evakuačný výťah

Evakuačný výťah je podľa normy STN 73 0802STN 73 0804 výťah určený na dopravu osôb alebo osôb a nákladov slúžiaci k evakuácii osôb, ktorého prevádzka musí byť po stanovenú dobu v priebehu daného nebezpečenstva bezpečný. Evakuačný výťah musí byť zriadený v objektoch v súlade s požiadavkami zvláštnych predpisov, tj. podľa Vyhlášky č. 94/2004 Z. z., o technických požiadavkách na stavby, požiadavky STN 73 0802STN 73 0804 a súvisiacich slovenských technických noriem z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb.ZÁKLADNÉ TYPY VÝŤAHOV

Najčastejšie sa pravdepodobne stretnete s týmito typmi výťahov:


Osobné výťahy

Osobný výťah je určený na dopravu osôb a ich batožiny. Osobné výťahy sú zvyčajne používané vo viacposchodových budovách, môžu slúžiť k doprave do podzemných stavieb (napríklad metro), alebo môžu slúžiť na dopravu na verejnom priestranstve, podobne ako lanovka.


Nákladné výťahy

Nákladný výťah je určený na prepravu tovaru (niekedy aj s v sprievode osôb), ale aj iných predmetov. Nákladné výťahy zvyknú byť väčšie ako osobné výťahy a sú konštruované pre ťažšie náklady od 2000 kg. Nákladné výťahy mávajú ručne ovládané dvere. Sú opatrené podlahou a stenami odolnými proti poškodeniu behom nakládky a vykládky. Používajú sa aj malé nákladné výťahy určené napríklad na dopravu popolníc z kotolne, dopravu jedla v reštauráciách, ale aj iných predmetov.


Stavebné výťahy

Stavebný výťah je dočasný výťah, používaný na stavbách.


Výťahy na dopravu vozidiel

Výťah na dopravu vozidiel je výťah užívaný na dopravu automobilov do vyšších poschodí parkovacej garáže alebo inej budovy.

 


TYPY VÝŤAHOV PODĽA STN 27 4010


· Lôžkový výťah
· Výťah na dopravu kníh
· Výťah na dopravu prútov zlata
· Hydraulický výťah s priamym pohonom
· Výťah na dopravu spisov
· Výťah s dvoma klietkami (vzájomne sa

  vyvažujúcimi)
· Výťah s dvojpodlažnými klietkami
· Bubnový Výťah
· Elektrický výťah
· Bez prevodový Výťah
· Výťah všeobecného určenia
· Nákladný Výťah
· Osobno-nákladný Výťah
· Ručný Výťah
· Hydraulický Výťah
· Šikmý Výťah
· Výťah so silnou prevádzkou
· Výťah na dopravu listov
· Výťah so slabou prevádzkou

· Typový Výťah
· Výťah na dopravu vozidiel
· Stavebnicový Výťah
· Osobný Výťah
· Osobný Výťah s možnosťou dopravy

  detských kočiarov
· Stolový Výťah
· Výťah s kinematicky viazaným pohonom
· Prefabrikovaný Výťah
· Výťah pre rodinné domy
· Plošina s nožnicovým mechanizmom
· Výťah so skrutkovým pohonom
· Malý nákladný Výťah
· Hydraulický Výťah s bočným pohonom
· Javiskový Výťah
· Schodišťový Výťah
· Výťah pre dopravu nosidiel
· Hydraulický Výťah s nepriamym pohonom
· Výťah s trecím pohonom
· Panoramatický Výťah

 


TECHNICKÉ PREVEDENIE VÝŤAHOV

Najčastejšie sa pravdepodobne stretnete s týmto technickým prevedením výťahov:


Trakčné výťahy

Trakčný výťah má kabínu zavesenú na sústave lán. Ťah kabíny je istený trecou silou na lana cez trakčný kotúč výťahového stroja. Pohyb kabíny je uľahčený protiváhou. Pohon môže byť prevodový (asynchronný) alebo bez prevodový (synchronny).


Bubnové výťahy

Bubnový výťah má kabínu zavesenú na lane. Tento výťah nemá protiváhu, nosné lano je navíjané na bubon. Asi jedinou výhodou tohto pohonu je možnosť maximálneho využitia priestoru šachty.


Hydraulické výťahy

Hydraulický výťah zdvíha svoju kabínu pomocou hydraulických piestov. Piesty sú zvyčajne umiestnené pod výťahom. Niektoré systémy však pohyb piestov prenášajú pomocou systému kladiek a lán, čo umožňuje dlhšiu dráhu výťahu. Predtým bol tento typ výťahov využívaný napr. tam, kde nebolo možné umiestiť strojovňu nad výťah (trakčný výťah). Tato výhoda však už bola prekonaná možnosťou umiestnenia strojovne trakčného výťahu priamo do šachty.


Obežné výťahy (Páternostery)

Obežný výťah, ľudovo páternoster je špeciálny typ výťahu skladajúci sa z reťaze kabín. Z právneho hľadiska podľa európskych a slovenských noriem a predpisov nepatrí medzi výťahy, ale len všeobecne medzi zdvíhacie zariadenia (respektíve medzi zdvíhadla).