MODERNIZÁCIA VÝŤAHOV

MODERNIZÁCIA VÝŤAHOV má za cieľ zvýšiť bezpečnosť výťahu, zlepšiť jeho technické vlastnosti, zvýšiť spoľahlivosť a zvýšiť úžitkovú hodnotu i estetickú úroveň výťahu. Za modernizáciu výťahu sa podľa STN 27 4011 považujú zásahy na výťahu, ktoré menia užívateľskú funkciu riadiaceho systému, druh či účel použitia výťahu, druh pohonu, dispozičné usporiadanie šachty, strojovne a priestoru pre kladky, ohradenie šachty, druh nebo rozmer šachtových dverí, dverné zámky šachtových dverí, klietkové dvere alebo ich doplnenie, omedzovač rýchlosti, zachytávače, nárazníky, výťahový stroj nebo trakčné koleso, nosné prostriedky, hmotnosť klietky (do ± 15%), typ vodidiel, výťahový rozvádzač, súčasti alebo zapojenie bezpečnostného obvodu a doplnenie revíznej jazdy.

 

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY
ZÁKLADNÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY VZŤAHUJÚCE SA NA VÝŤAHY

 

 

servis výtahů

FIRMY PREVÁDZAJÚCE MODERNIZÁCIU VÝŤAHOV

Zoznam firiem prevádzajúcich modernizácie výťahov v Slovenskej republike a odkazy na ich oficiálne webové prezentácie.


· ZOZNAM FIRIEM PREVÁDZAJÚCICH MODERNIZÁCIE VÝŤAHOV (možnosť podľa kraja)

· WWW PREZENTÁCIE FIRIEM PREVÁDZAJÚCICH MODERNIZÁCIE VÝŤAHOV


výběrové řízení

ZADAŤ VÝBEROVÉ KONANIE NA MODERNIZÁCIU VÝŤAHU

Oslovte jednoducho svojou požiadavkou všetky firmy prevádzajúce modernizácie výťahov v Slovenskej republike.

 


PREVÁDZKOVÉ RIZIKÁ

Prevádzkové riziko je rozdiel medzi technickou vybavenosťou existujúceho výťahu, vyrobeného a inštalovaného podľa vtedajších predpisov a požiadaviek súčasných noriem, hlavne s ohľadom na bezpečnosť prevádzky. Prevádzkové riziká sú rozdelené do niekoľkých úrovní s ohľadom na počet výskytu, vzniknutých nebezpečných situácií a závažnosti daného prevádzkového rizika. Normou STN EN 81-80 je definované viac ako 80 prevádzkových rizík na existujúcich výťahoch.


Prioritná úroveň prevádzkového rizika môže byť vysoká, stredná a nízka. Prevádzkové riziká sa delia tiež podľa počtu (úroveň príčiny nebezpečenstva – frekventované, pravdepodobné, príležitostné, malé, nepravdepodobné a nereálne) a závažnosti (kategória úrovne nebezpečenstva – extrémna, kritická, okrajová a zanedbateľná).


MEDZI HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ RIZIKA PATRIA NAPRÍKLAD:

 
1. POHON VÝŤAHU
· Zlá presnosť zastavovania v úrovni stanice – nebezpečenstvo úrazu prepravovanej osoby pri nástupe a výstupe z výťahu, nevyhovujúca brzda pohonu – musí sa nainštalovať dvojčinná brzda,
· chýbajúce kryty na trakčnom kolese a kladkách - nebezpečenstvo úrazu servisných pracovníkov,
· chýbajúca tepelná ochrana zariadenia,
· neúčinné odhlučnenie - rušivé prenosy do okolitých bytov.
 
2. ROZVADZAČ VÝŤAHU
· Chýbajúca ochrana proti zámene fáz,
· nedostatočná ochrana proti skratu,
· chýbajúce dorozumievacie zariadenie medzi strojovňou a kabínou - musí byť zaistená možnosť komunikácie medzi uviaznutou osobou a servisným pracovníkom v strojovni výťahu pri vyslobodzovaní,
· chýba kontrola doby chodu.
 
3. OMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
· Nevyhovujúci omedzovač rýchlosti - len jednosmerný.
 
4. KLIETKA VÝŤAHU
· Kabína výťahu bez kabínových dverí – nebezpečenstvo úrazu prepravovanej osoby. Nutnosť zabrániť kontaktu osoby či nákladu so stenou šachty,
· drevené ohradenie kabíny - nebezpečenstvo požiaru,
· nevyhovujúce zachytávače na kabíne - je nutné zaistiť zastavenie kabíny pri nekontrolovateľnom pohybe kabíny smerom dole aj hore,
· nedostatočné osvetlenie,
· chýbajúca diaľková núdzová signalizácia – pre uviaznutú osobu musí byť zaistená možnosť dovolať sa pomoci, spojiť sa priamo s centrálnym nonstop dispečingom servisnej organizácie (vyslobodenie uviaznutej osoby musí byť zaistené do 1 hodiny od nahlásenia),
· chýbajúca servisná/revízna jazda,
· chýbajúca kontrola zaťaženia kabíny.
 
5. ŠACHTA VÝŤAHU
· Nevyhovujúce (drevené) šachtové dvere,
· nebezpečný zámok šachtových dverí,
· nedostatočná pevnosť nosných prvkov protiváhy,
· nedostatečná pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží,
· vedenie protiváhy na lanách - nebezpečenstvo stretu kabíny a protiváhy,
· nebezpečný prístup do priehlbne.
 
6. STAVEBNÁ ČASŤ
· Prevádzkové riziká stavebnej časti strojovne (napr. nevhodné alebo malé prístupy, nedostatočná veľkosť strojovne) a šachty (nevhodné ohradenie šachty, nízke prejazdy a i.)