ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI EXISTUJÚCICH VÝŤAHOV NA SLOVENSKU

Veľká časť existujúcich výťahov sa inštalovala na Slovensku ešte za čias Československa. Bezpečnostné riziká týchto výťahov sú vysoké a bude sa s nimi treba čo najskôr vysporiadať. Najreálnejšou cestou je postupné odstraňovanie bezpečnostných rizík – od tých, ktoré priamo ohrozujú život a zdravie až po tie menej nebezpečné.
 

 
Oblasť výťahov upravuje na európskej úrovni smernica Európskeho parlamentu a rady č. 95/16/ES z 29. júna 1995. Jej základnou požiadavkou je, aby výťahy a ich bezpečnostné komponenty spĺňali príslušné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedené v prílohe 1 tejto smernice. Bezpečnostné komponenty výťahov musia umožňovať, aby výťah, do ktorého budú namontované, spĺňal uvedené predpisy.

Súčasná legislatíva v SR je so smernicou č. 95/16/ES kompatibilná. Vytvoril sa súbor opatrení, ktorými sa zabezpečuje kontrola výrobkov pri konštruovaní, výrobe, skúšaní, uvedení na trh a do prevádzky. Posudzuje sa, či tieto výrobky sú v zhode s normami, vydanými certifikátmi a požadovanou kvalitou (prehlásenie o zhode). Preskúšava sa typ bezpečnostných komponentov, typ výťahu ako celku a vykonáva sa záverečná inšpekcia pred uvedením výťahu do prevádzky. Kontroluje sa komplexné zabezpečenie akosti výrobku a výroby. Legislatíva určuje aj pokyny na overovanie spoľahlivosti a bezpečnosti výťahov počas prevádzky, požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov a termíny jednotlivých kontrol a skúšok. Účelom je zabezpečiť, aby zariadenia spĺňali základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť používateľov, ale aj pracovníkov údržby a servisu.

Nové výťahy inštalované po r. 1993 na Slovensku sa postupne dostali do súladu s požiadavkami noriem STN EN 81-1 pre lanové (elektrické) výťahy a STN EN 81-2 pre hydraulické výťahy, ktoré určujú bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov.

Zvyšovanie bezpečnosti existujúcich výťahov

Výťahy inštalované v minulosti v rámci Československa sú vysoko rizikové. Dokonca výťahy s nosnosťou 250?kg nespĺňali ani vtedajšie normy RVHP. V tejto súvislosti sa vydala tzv. oborová norma, ktorou sa upustilo od niektorých bezpečnostných predpisov (dvere v kabíne, drôtové vodidlá, osvetlenie v šachte, minimálne rozmery, nosnosť a pod.).

Zvyšovanie bezpečnosti výťahov podľa noriem

Na nápravu (odstránenie) týchto bezpečnostných rizík sa v októbri 2003 vydala norma STN EN 81-80, ktorá určuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Sú v nej zakotvené pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti, analýza bezpečnostných rizík a nebezpečných stavov.

Podľa tejto normy treba pri kontrole výťahu vyhotoviť analýzu bezpečnostných rizík a odovzdať tento záznam prevádzkovateľovi. V norme sa uvádza až 74 nebezpečenstiev a nebezpečných situácii, ktoré je potrebné odstrániť s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri inštalovaných nových výťahoch.

V minulosti výrobcovia a prevádzkovatelia využívali vydávanie rôznych predpisov a nariadení na alibistickú ochranu pred zodpovednosťou. Pri úraze alebo usmrtení občana sa dokazovalo, aký predpis porušil. Filozofia noriem EÚ vychádza z predpokladu, že používateľ výťahu nepozná predpisy (môže byť dieťa). Pripúšťa aj situáciu, že by si občan chcel zámerne spôsobiť úraz či smrť. V takomto prípade mu to zariadenie nemá umožniť, resp. má „úspešnosť“ takéhoto skutku obmedziť na minimum.

Možnosti zvyšovania bezpečnosti výťahov v praxi

Samozrejme, že sa nedá naraz vymeniť asi 40 000 výťahov nainštalovaných v Slovenskej republike. Bezpečnostné riziká sa dajú odstraňovať len postupne. Najprv veľmi nebezpečné, ktoré priamo ohrozujú zdravie a život, potom tie menej nebezpečné. STN EN 81-80 rozdeľuje nebezpečné situácie a bezpečnostné riziká podľa závažnosti a výskytu do skupín I až IV a A až F.

Jednoznačne treba žiadať servisné organizácie, aby prevádzkovateľovi odovzdali formulár, v ktorom tieto bezpečnostné riziká zaradia do prioritných úrovní. Norma STN EN 81-80 odporúča odstrániť veľmi nebezpečné riziká ihneď, menej nebezpečné do 5 rokov (4 roky už takmer prešli). Do 10 rokov odporúča rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu.

Skutočný stav

Pre postupné odstraňovanie bezpečnostných rizík existuje na Slovensku veľmi dobrá a cenovo prístupná súčiastková základňa. Zahraniční výrobcovia združení do asociácie výrobcov výťahov však poukazujú na nízku úroveň niektorých lokálnych servisných firiem, ktoré nerobia analýzu rizík a pri opravách stále používajú staré nebezpečné komponenty, často aj drahšie (napr. zámky, systémy pre mazanie, dotvárače – rozvádzače a pod.). Bežná je aj montáž rôznych vložiek do starých rozvádzačov bez autorizácie výrobcov rozvádzačov, bez typovej a kusovej skúšky. Tieto činnosti sa niekedy vykonávajú aj s vedomím autorizovanej osoby a nefigurujú v poruchách. Preto by prevádzkovatelia mali žiadať, aby súčiastky používané pri opravách, boli certifikované a spĺňali požiadavky noriem EÚ.

Po dodaní analýzy bezpečnostných rizík je na prevádzkovateľoch, aby sa rozhodli pre postupný spôsob odstraňovania porúch alebo pre radikálne riešenie. Treba si uvedomiť, že do údržby starých nebezpečných zariadení sa vkladajú ročne nemalé peniaze. Po rekonštrukcii by sa vykonával už len nevyhnutný servis (revízie), na ostatné poruchy sa vzťahuje záruka (24 až 36 mesiacov).

Servis a revízia výťahov

Úroveň servisov výťahov je rozličná, čo sa odráža aj v technickom stave výťahov. Ak servis výťahov vykonáva dlhodobo zodpovedná servisná organizácia, ktorá si účtuje za práce paušálne platby, je jej snahou zvyšovať spoľahlivosť zariadení, a tým znižovať svoje náklady. Možno s veľkou pravdepodobnosťou očakávať, že takáto servisná firma dá postupne zariadenia do takého stavu, aby mali čo najmenej porúch. Ak nemá istotu, že servis bude dlhodobý, lebo výsledok každoročného výberového konania je neistý, nemá motiváciu do zariadení investovať a opravy sa obmedzia na najnutnejšie zásady typu spojazdnenie výťahov.

Z praxe vieme, že servis získavajú aj organizácie s najnižšou cenou bez ohľadu na referencie, technické vybavenie, kvalifikáciu pracovníkov a schopnosť modernizácie. Výsledkom takejto servisnej činnosti je zníženie životnosti výťahov a následné zvýšenie nákladov na udržanie výťahov v prevádzke. Tieto firmy predložia nízke poplatky za paušálny servis, ale v priebehu roka fakturujú vysoké sumy za tzv. nepaušálne opravy. Zvyčajne po určitom čase prídu s oznámením, že zariadenie je opotrebované, nie sú náhradné diely a výťah treba vymeniť.

Povinnosťou prevádzkovateľov je zabezpečiť, aby každý výťah kontroloval dozorca (týždenné prehliadky), výťahový technik („medziobdobné“ prehliadky) a revízny technik (3- mesačné prehliadky a 3-ročné skúšky).

V minulosti boli dozorcovia, prípadne výťahoví technici zamestnancami správcovských firiem (bytové družstvá, bytové podniky) a revízie vykonávali oprávnené organizácie dodávateľským spôsobom. Malo to tú výhodu, že keď bol dozorca výťahu technicky vzdelaný (elektrikár, prípadne výťahár), mnoho jednoduchých porúch odstraňoval sám a nemusela sa objednávať a platiť servisná firma. V ostatnom čase tieto činnosti komplexne zabezpečujú servisné firmy. Dozorcovia výťahov z ekonomických dôvodov dostali do svojej pôsobnosti veľké množstvo výťahov. Keď sa majú zodpovedne vykonávať kontroly a zápisy do kníh výťahu (pri 200 výťahoch až 800 zápisov mesačne) často nezostavá nič iné, len tieto činnosti vykonávať formálne. Popritom majú dozorcovia na starosti vyprosťovanie uviaznutých osôb, čistenie strojovne, šachty, aj drobné údržby.

Platby za servis výťahov

Platby za servis výťahov môžu byť dohodnuté cenníkovými kalkuláciami alebo pau­šálnymi platbami. Pri cenníkových kalkuláciách dostane objednávateľ aktuálny cenník, kde sú jednotlivé úkony rozpísané po položkách. Po vykonaní práce servisný pracovník do pracovného výkazu vyznačí druh tejto práce a číslo položky. Na základe takto potvrdeného výkazu sa vystaví zberná faktúra.

Pri paušálnych platbách sa využívajú opakované výkony (revízie, prehliadky, mastenie, opravy), ktoré sa vyskytujú pri servise výťahov. Zmluvné strany sa dohodnú na konečnej ročnej sume, ktorá sa rozdelí na 12 mesiacov. Paušálna platba sa môže fakturovať mesačne alebo štvrťročne.
Práce, ktoré nie sú zahrnuté v cenníku alebo v paušálnej platbe (napr. výmena skla na šachte), sa môžu fakturovať v tzv. hodinovej zúčtovacej sadzbe (HZS). Táto sa pohybuje približne od 200 do 400?Sk/hod. podľa typu výťahu a miesta vykonávania servisu.

Napriek tomu, že niektorí prevádzkovatelia nemajú dôveru k paušálnym platbám, môže to byť vzájomné výhodné. Treba podrobne dohodnúť rozsah prác, ktoré sú zahrnuté do paušálnych platieb (komplexný alebo čiastočný servis). Takisto si možno dohodnúť kumulatívnu čiastku zahrnutú do paušálnej platby, pomocou ktorej sa vytvorí rezerva na výmenu niektorých drahších komponentov (výťahový stroj, rozvádzač, kabína, dvere a pod.). Takto sa platby za väčšie opravy rozložia do dlhšieho časového úseku, čím vznikne obdoba splátkového systému.

Modernizácie výťahov

Cieľom modernizácie výťahu je okrem odstránenia bezpečnostných rizík zlepšenie technických parametrov výťahu. Napr. zväčšenie rozmerov kabíny, nosnosti a rýchlosti, montáž automatických dverí, monitoring výťahov diaľkovým prenosom, komunikácia z kabíny do servisnej firmy, úprava komponentov na prepravu imobilných osôb a pod.

Vzhľadom na stúpajúce ceny energií budú čoraz zaujímavejšie ponuky nových riešení na pohon a riadenie výťahov s nízkou spotrebou elektrickej energie. Problémom býva aj ohradenie výťahových šachiet drôteným pletivom. Ukazuje sa, že najnižšie náklady vyžaduje taká úprava, keď sa pletivo obloží sadrokartónovými doskami. Ovládacie tlačidlá v staniciach sú už štandardne vybavené digitálnou signalizáciou (displej).

Záverečné odporúčania

Pri výberovom konaní na rekonštrukciu sa odporúča zhodnotiť cenu servisu, kvalitu komponentov a referencie firmy z predošlých zákaziek. Je všeobecne známe, že najnižšiu a najvyššiu cenu by mala výberová komisia vylúčiť.

Pri čiastočných opravách treba požadovať komponenty (rozvádzač, revízne súpravy na kabíne, zámky apod.), ktoré budú pri výmene ďalších dielov (automatické dvere, zberný systém, dvojrýchlostný alebo regulovaný pohon) zabezpečovať kompatibilitu riadiaceho systému a nebude ich treba nahradiť novými. Vo všeobecnosti treba požadovať moderné systémy, ktoré zabezpečia vyšší komfort, bezpečnosť, zvýšenie prepravnej kapacity a zníženie prevádzkových nákladov.

Často je vhodné prihliadať na doterajšie skúsenosti s miestnymi firmami, ktoré bývajú operatívnejšie. Informácie môžu poskytnúť organizácie (autorizované osoby), ktoré vykonávajú dozor vyhradených technických zariadení – TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Technická inšpekcia, a. s., prípadne Cech výťahárov Slovenska. Po vykonanej oprave alebo modernizácii sa jednoznačne odporúča trvať na vykonaní predpísaných skúšok a odovzdaní certifikátov a prehlásení o zhode v zmysle noriem.


 

Autor: Pavol Tuchyňa | Foto: Dano Veselský
Zdroj: asb.sk | 21.12.2007