Vybudovanie nového výťahu z finančných zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania

V poslednom období sa veľmi aktuálnou témou stalo vybudovanie nových výťahov v bytových domoch, ktoré originál od výstavby výťahom nedisponujú. Finančné zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania je po novom možné použiť aj na vybudovanie nového výťahu a to v rámci nižšie uvedených účelov.
 

 
1. Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu


Stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (zabezpečenie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa §56 až 64 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.)


K stavebnej úprave spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je potrebné priložiť vyjadrenie projektanta že projektová dokumentácia je vypracovaná tak, že:

a) do všetkých bytov bude zabezpečený prístup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a

b) boli dodržané podmienky ustanovené osobitným predpisom, ak je to technicky uskutočniteľné (§ 56 až 64 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. v neskoršom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).

Pri tomto bezbariérovom účele sa prihliada napríklad na:

výstup z výťahu musí byť zabezpečený rovno na podeste pri bytoch, nie na medzipodestách
šírka podesty musí vyhovovať pri imobilných (1500 mm na otočenie, vstup do výťahu – šírka musí byť minimálne 800 mm)
každý vchod v bytovom dome musí mať zrealizovanú bezbariérovú rampu v zmysle platnej normy pre imobilných


Úrokové podmienky pre tento účel:

Úroková sadza : 0,5%

Výška poskytnutého úveru: 100% obstarávacieho nákladu

Lehota splatnosti: 20 rokov

Maximálny limit úveru: 175 Eur/ m² podlahovej plochy bytu


Ak nie je technicky možné dodržať stanovené podmienky, nemá význam podávať žiadosť o financovanie tohto účelu ale využiť financovanie vybudovania nového výťahu prostredníctvom účelu „Iná modernizácia“.
 

 
2. Iná modernizácia


V rámci tohto účelu je možné vybudovať aj nové spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu ako napríklad výťah alebo balkóny.


V účele Iná modernizácia bytového domu (§6 ods. 5 písm. d) zákona) – modernizácia spoločných častí a zariadení bytového domu neuvedená v iných typoch obnovy, napr. v súlade s §11 ods. 4 zákona vybudovanie nových spoločných častí bytového domu a nových spoločných zariadení bytového domu vstavbou, prístavbou alebo nadstavbou na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa § 14b ods. 2 a 3 Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Úrokové podmienky pre tento účel:

Úroková sadza : 2 %

Výška poskytnutého úveru: 75 % obstarávacieho nákladu

Lehota splatnosti: 20 rokov

Maximálny limit úveru: 110 Eur/ m² podlahovej plochy bytuVáš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)
Autor: JUDr. Jana Guoth, ZSaUN

Zdroj: tzbportal.sk | 11.7.2023