Stavebné výťahy

Stavebné výťahy slúžia na prepravu materiálu a osôb. Patria k dôležitým zariadeniam používaným pri stavbách a rekonštrukciách. Podľa spôsobu použitia sa stavebné výťahy delia na nákladné a osobno - nákladné. Už z názvov je zrejmé, že nákladné výťahy sa smú používať len na prepravu stavebného materiálu, alebo náčinia a náradia. Osobno - nákladné výťahy môžu prepravovať okrem materiálu aj osoby.


Ďalším prvkom, ktorými rozlišujeme stavebné výťahy je spôsob, akým sa pohybuje nosná plošina. Buď je to pomocou lana, alebo systémom ozubený pastorok – ozubený hrebeň. Druhý so spomínaných typov sa na našich stavbách používa najčastejšie. Ozubený hrebeň je namontovaný na nosnom stožiari a klietka vykonáva pohyb nahor či nadol pomocou ozubeného pastorka. Stavebné výťahy sú obvykle k dispozícií v špecializovaných požičovniach.

Pri rekonštrukciách starších domov, ktoré sú obývané, ale stavebné práce zasahujú len časť budovy - napríklad pri dostavbe podkrovia je zrejmé, že obyvatelia budovy nebudú chcieť byť rušení, ani obmedzovaní stavebnými prácami. Je preto potrebné zabezpečiť, aby sa stavebná činnosť vykonávala len v strešných priestoroch. Aby sa tam materiál mohol včas a bezpečne dopraviť, používajú sa vonkajšie výťahy s veľkou nosnosťou, dostatočnými rozmermi klietky a vyššou rýchlosťou pohybu.

Pri neobývaných domoch sa môže nosná klietka umiestniť priamo v interiéri budovy. Tu však nastáva problém s tým, že priestory nie sú dostatočne rozmerovo vyhovujúce. Riešením môže byť výťah s menšími rozmermi.

Pri výstavbe nových výškových budov je ideálne, ak výťah „rastie“ spolu s budovou. Aj takúto možnosť ponúka konštrukcia stavebných výťahov. Pri výbere výťahu je nevyhnutné zvážiť hlavne typ a parametre stroja vhodného pri realizácii príslušnej stavby. Dôraz sa kladie hlavne na bezpečnosť práce, no dôležitým faktorom je aj ekonomická stránka, zohľadňujúca celkové finančné náklady na zariadenie, používané na stavbe, jeho technické parametre, typ, spôsob ukotvenia a podobne.

Konštrukčné riešenia stavebných výťahov sú rôzne. Odlišnosti jednotlivých typov určuje hlavne spôsob a umiestnenie pohonu (vnútri, alebo mimo klietky ), počtom klietok na nosnom stožiari, kde sa nezávisle pohybujú jedna, alebo dve klietky, výškou zdvihu (tá je daná hlavne samonosnosťou napájacieho kábla, alebo riešením prívodu elektrickej energie), dverami na klietke a vybavením nástupných plošín, rozmermi klietky, nosnosťou a rýchlosťou zdvihu. V súčasnosti dosahuje nosnosť stavebných výťahov viac, ako 3000 kg a rýchlosť približne 120 m za minútu. Súčasné výťahy okrem bezpečnostného štandardu ponúkajú množstvo vylepšení. Nie je to len odolnosť proti korózií, ale aj množstvo prvkov, uľahčujúcich manipuláciu s materiálom na plošine výťahu či ovládanie výťahu.

Bezpečnosť je však prvoradá. Stavebný výťah smie obsluhovať len vyškolený pracovník. Súčasťou pohonu je parkovacia brzda. Bezpečnosť pri zrýchlení pohybu klietky nadol zabezpečujú takzvané zachycovače. Prevádzkové spínače slúžia na zastavenie klietky na príslušných nástupných plošinách, havarijné spínače zastavujú výťah v krajných polohách. Okrem toho sú tu umiestnené ovládače poschodových zábran alebo dverí, zvuková signalizácia a podobne. Konkrétnejšie požiadavky na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia určuje vyhláška č. 718/2002 Z. z. MPSVR SR.

Celkový stav zariadenia vzhľadom na zaistenie bezpečnosti práce a pracovného prostredia sa zisťuje opakovanými skúškami revíznym technikom na to určeným. Spôsob, druh, čas kontrol a kvalifikácia pracovníkov pri kontrole práce súvisiacej s určitým strojom sú opísané v príslušnom inštrukčnom manuáli. Takýmto spôsobom je zaistená nepretržitá kontrola zariadenia a odstraňovanie jeho prípadných porúch. Jednotlivé agregáty majú stanovený počet motohodín a vymieňajú sa ako celok, preto sa pri týchto strojoch ani nestanovuje životnosť. Prenajímateľ výťahu právne zodpovedá za stav zariadenia podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

 


Autor: stavebnik.sk
Zdroj: stavebnik.sk