Modernizácia a prevádzkovanie starších výťahov

Výťahy väčšinou slúžia k spokojnosti ich užívateľov dlhé roky a musia spĺňať určité prevádzkové podmienky. Majú obmedzenú životnosť, ktorá je určená normami a ďalšími predpismi. Podľa odborníkov však takmer polovica výťahov na Slovensku nároky platných noriem nespĺňa, preto je čas na ich výmenu.
 

 
Staršie výťahy sú veľmi často v nesúlade s aktuálnymi normami a predpismi, a ich prevádzka môže byť často riziková. Aj napriek drobným opravám a výmenám niektorých súčiastok počas životného cyklu, sa každý starý výťah dostane do stavu, v ktorom je jeho modernizácia nevyhnutnosťou, nie luxusom. Modernizácia výťahu môže byť: úplná, čiastočná, alebo modernizácia konkrétnych komponentov výťahu.
 

 
Úplná modernizácia – výmena celého výťahu:


Výťah je krajší a vďaka moderným materiálom aj ľahší a odolnejší. Zmena môže byť dramatická a pre všetkých nájomcov pozitívna. Pocit strachu pri nástupe do vŕzgajúceho starého výťahu bude vymenený za radosť z rýchlej a komfortnej jazdy.


Znížená poruchovosť šetrí náklady na údržbu. Väčšia kabína, či väčšia nosnosť, alebo zber smerom dole zvyšujú prepravnú efektivitu. A čo je dôležité, spĺňa stanovenú normu STN EN 81-1+A3.


Výhody nového výťahu sú:


vyššia spoľahlivosť a bezpečnosť osôb
nižšia spotreba elektrickej energie
väčšia nosnosť
zvýšenie komfortu obyvateľov domu
nižšia hlučnosť

 

 
Druhou možnosťou je čiastočná modernizácia, alebo výmena niektorých komponentov:


výmena motora (možné ušetriť až 50% nákladov na spotrebu elektrickej energie)
výmena riadenia
výmena šachtových dverí a pod.

 

 

Výťahy v starých bytovkách jednoznačne dožívajú. Ich životnosť je okolo 12 až 20 rokov a dnes používané sú už viac ako 30-ročné. Našťastie úrazov vzhľadom na množstvo prepravovaných osôb nie je veľa. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že výťahy inštalované v minulosti, ešte pred rokom 1993, sú vysoko rizikové. Výťahy s nosnosťou do 250 kg nespĺňali ani vtedajšie normy, keďže sa upustilo od niektorých bezpečnostných predpisov. Napríklad nemuseli byť vo výťahovej kabíne dvere, mohli sa používať drôtové vodidlá, nebolo potrebné osvetlenie v šachte.


Výťahy v starých bytovkách jednoznačne dožívajú. Ich životnosť je okolo 12 až 20 rokov a dnes používané sú už viac ako 30-ročné. Našťastie úrazov vzhľadom na množstvo prepravovaných osôb nie je veľa. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že výťahy inštalované v minulosti, ešte pred rokom 1993, sú vysoko rizikové. Výťahy s nosnosťou do 250 kg nespĺňali ani vtedajšie normy, keďže sa upustilo od niektorých bezpečnostných predpisov. Napríklad nemuseli byť vo výťahovej kabíne dvere, mohli sa používať drôtové vodidlá, nebolo potrebné osvetlenie v šachte.


Pri obhliadke výťahu zisťujeme bezpečnostné riziká, stupne ohrozenia, určujeme, čo je najnebezpečnejšie pre ďalšiu prevádzku výťahu. Bývajú to najmä pletivové oplotenia výťahov, výťahy bez kabínových dverí, šachtové dvere len so zámkom s jedným istením, ktoré sú bežné na výťahových dverách na všetkých sídliskách. Sú nebezpečné a zneužívajú to najmä mladíci, ktorí sa rozhodnú prevážať na kabíne výťahu. Málokto vie, že vlastne 6 mm hrubé sklo nie je bezpečnostné a šachty už normám nevyhovujú. Mali by sa vymurovať výťahové šachty, alebo ich vybudovať zo sadrokartónu, môžu byť aj oplechované, podľa dohody tak, aby spĺňali požiadavky normy.


V súčasnosti sa najčastejšie menia výťahové riadiace rozvádzače, elektroinštalácia, kabínkové privolávače, ale aj interiér kabíny, alebo sa kvôli bezpečnosti montujú kabínové dvere tam, kde sú výťahy bez kabínových dverí. Laná výťahov sú opotrebované podľa toho, ako často sa výťah používa. Niekde vydržia 15 rokov, niekde len päť rokov. Na niektorých výťahoch sú dve, na niektorých aj šesť lán na výmenu. Strojovňa výťahu nepatrí medzi zariadenia, ktoré by ohrozovali bezpečnosť. Skôr sú nimi čelné steny šachty, kabínové a šachtové dvere.


Úroveň servisu výťahov je rôzna. Od nej závisí technický stav výťahov. Je vhodnejšie, ak je servis zverený dlhodobo do rúk jednej servisnej organizácie. V takom prípade sa firma usiluje zvyšovať spoľahlivosť výťahov, ich zariadení. Postupne sa dajú do takého stavu, aby mali čo najmenej porúch. Ak sa však v bytových domoch často menia servisné firmy, tie nič nenúti dlhodobo postupne odstraňovať nedostatky na výťahoch a opravy sa takto obmedzia len na nevyhnutné, ktorými sa napríklad výťah spojazdní.


Pri výťahoch nainštalovaných v bytových domoch v spoluvlastníctve sú spoluvlastníci zároveň prevádzkovateľmi výťahu. Tu je starostlivosť o výťah lepšia.

 

 

Povinnosti prevádzkovateľa výťahu, §6 zákona č.124/2006 Z. z.


zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach – STN EN 81-20
zabezpečovať, aby komunikácie, pracovné prostriedky neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie
zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách, alebo v jeho priestoroch.
 

 
Povinnosti prevádzkovateľa výťahu, príloha 1, STN 27 4002


zaistiť trvalú dosiahnuteľnosť dozorcu výťahu po celý čas prevádzky výťahu
archivovať predpísané doklady o vykonávaní skúšky a preskúšania VT, o poučení a zacvičení dozorcov a riadičov výťahu
zaistiť a kontrolovať vykonávanie OP a OS výťahov umožniť revíznym orgánom prístup k celému zariadeniu a dokumentácií výťahu
hlásiť prevádzkové nehody a poruchy výťahu
vedie sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach, vedie evidenciu VTZ
vydá miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia
zabezpečí vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia
určiť písomne výťahového technika, dozorcu každého výťahu riadiča každého výťahu
 

 
Povinnosti prevádzkovateľa výťahu, §8 vyhl. 508/2009 Z. z.


vedie sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach
vedie evidenciu vyhradeného technického zariadenia
vydá miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia
zabezpečí vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia.

 

 

Výťah je technické zariadenie, ktoré ak nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže vytvárať nebezpečné situácie a spôsobiť úraz . Treba brať na zreteľ to, že výťah určený pre dopravu osôb a nákladov sa považuje za vyhradené technické zariadenie zdvíhacie, pre ktoré sú stanovené osobitné pravidlá pri jeho projektovaní, konštruovaní, výrobe, montáži/demontáži, rekonštrukcii, prevádzke, údržbe, opravách a skúšaní. Ak sa na výťahu nevykonávajú pravidelné kontroly, skúšky a adekvátna údržba nemôže byť zabezpečená bezpečná prevádzka výťahu...Sdílejte článok:Váš názor na článok (vstup do sekcie VEREJNÉ FÓRUM)
Autor: Ing. Miroslav Mikoláš, Technická inšpekcia, a.s. Košice
Zdroj: tzbportal.sk | 3.8.2022