Bezpečnostné riziká výťahov

Výťah, ako technické zariadenie podlieha z hľadiska bezpečnosti požiadavkám, ktoré je potrebné dodržiavať, pretože v opačnom prípade sa zvyšuje riziko úrazovosti, neraz aj smrteľnej pri jeho prevádzke. Výťah pre dopravu osôb a nákladu patrí medzi vyhradené zdvíhacie zariadenia a platia preň osobitné pravidlá pri jeho konštruovaní, výrobe, montáži, rekonštrukciách, opravách, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach. Tieto osobitné pravidlá zahrňuje vyhláška č. 508/2009 Z.z. Ešte pred vstupom Slovenskej republiky do EU bola vypracovaná zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Kľúčovým bodom tejto zmluvy zjednotenie rôzne normy a predpisy v jednotlivých členských krajinách.
 

 
Bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a rady č. 95/16/ES z roku 1995 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov EU tykajúcich sa výťahov. Pre Slovenskú republiku nastal už vtedy problém, ktorý pretrváva do dnešných dní. Musíme si totiž uvedomiť, že veľká väčšina výťahov na Slovensku pochádza z čias Československa. Výťahy z tohto obdobia sú dodnes vysoko rizikové. Nielen preto, že ich konštrukcia je zastaraná. V časoch socializmu bola totiž vydaná takzvaná oborová norma, nakoľko vtedajšie výťahy s nosnosťou 250 kg nespĺňali ani normy RVHP (Rady vzájomnej hospodárskej pomoci). Oborová norma bol doslova paškvil, ktorý nahrával bezhlavej panelovej výstavbe na mnohých sídliskách. Už vtedy sa upustilo od niektorých závažných bezpečnostných predpisov, akými napríklad boli vnútorné dvierka výťahovej kabíny, osvetlenie výťahovej šachty, minimálne rozmery, drôtové vedenie a podobne. Toto smutné dedičstvo však znášame doteraz.

V minulosti sa výrobcovia a prevádzkovatelia výťahov alibisticky chránili pred zodpovednosťou. Boli vydávané rôzne predpisy a nariadenia. Pri úraze alebo usmrtení občana sa dokazovalo, aký predpis porušil. Filozofia noriem EU vychádza z predpokladu, že používateľ nepozná predpisy, hlavne ak sa jedná napríklad o dieťa. Dokonca počíta s tým, keby si chcel občan zámerne spôsobiť úraz či smrť – v týchto prípadoch norma vylučuje aby to zariadenie umožňovalo. Pre nápravu (odstránenie) týchto bezpečnostných rizík, ktoré ohrozujú nielen používateľov výťahov (najmä deti), ale aj pracovníkov servisu (montérov), bola v decembri 2003 vydaná norma STNEN 81-80. Norma zakotvuje pravidlá pre zvyšovanie bezpečnosti v existujúcich výťahoch, ktoré sú trvalou súčasťou budov.

Podľa tejto normy je potrebné pri kontrole výťahu vyhotoviť analýzu bezpečnostných rizík a odovzdať tento záznam prevádzkovateľovi. V norme sa uvádza až 74 nebezpečenstiev - nebezpečných situácií, ktoré treba odstrániť s cieľom dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň bezpečnosti, aká je pri novoinštalovaných výťahoch. Výmena 40 000 výťahov na Slovensku nie je jednoduchou záležitosťou, nielen po finančnej stránke, ale aj časovej. Bezpečnostné riziká sa však dajú odstraňovať postupným spôsobom. V prvom rade je potrebné zamerať sa na veľmi nebezpečné, ktoré priamo ohrozujú zdravie a život, až po menej nebezpečné. Je potrebné žiadať servisné organizácie, aby prevádzkovateľovi odovzdali formulár, v ktorom sú tieto bezpečnostné riziká zaradené do určitých prioritných úrovní. Norma odporúča odstrániť riziká do 5 rokov a do 10 rokov rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu. Bez pravidelnej kontroly, preventívnej údržby a včasného odstraňovania zistených nedostatkov, nie je možné zaistiť plynulú a bezpečnú prevádzku výťahov. V Slovenskej republike je v zmysle uvedenej vyhlášky a súvisiacich technických noriem požadovaný viacstupňový systém kontroly výťahov počas ich prevádzky, ktorý je uvedený v nasledovnej tabuľke.
 
tabulka
 
Pri opakovaných úradných skúškach inšpektori Technickej inšpekcie, a.s. sa podľa určených pracovných postupov vykonávajú merania a kontroly:


• elektrických vlastností (impedancie, izolačných odporov),
• mechanických a ostatných vlastností (povolených tolerancií strojných a mechanických častí výťahu, otáčok a rýchlosti výťahu, intenzity osvetlenia),
• funkčné skúšky,
• zaťažovacie skúšky,
• skúšky brzdy, zachytávačov, obmedzovača rýchlosti.

 

 

Autor: stavebnik.sk

Zdroj: stavebnik.sk