REKLAMA NA SERVERI i-vytahy.sk
NORMY A PRÁVNE PREDPISY
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTORÉ VYŽADUJE VÝŤAH podľa platných noriem.
ZÁKLADNÉ SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY vzťahujúce sa na konštrukciu, výrobu, servis, uvedenie na trh a používanie výťahov.
Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na VÝŤAHY.

Nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na STROJOVÉ ZARIADENIA.

Nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ZDVÍHACÍMI, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

PLNÉ ZNENIE NORIEM je možné získať týmito spôsobmi:

- NÁKUPOM NORMY V TLAČENEJ FORME - Slovenský ústav technickej normalizácie

- NÁKUPOM NORMY V ELEKTRONICKEJ FORME - Slovenský ústav technickej normalizácie

  

- Rozšírené vyhľadávanie technických noriem s možnosťou objednania
- Vyhľadávanie technických noriem podľa tried
- Vyhľadávanie technických noriem podľa ICS kódov